Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic farbami emulsyjnymi i olejnymi, malowanie balustrad w budynkach przy ul. Staszica 23 i Pl. Kościuszki 13 w Sosnowcu"

pobierz pełną informację SIWZ ...

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Przedmiar malowanie klatek Pl. Kościuszki 13
6. Przedmiar malowanie klatki ul. Staszica 23

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
  „„Remont pokrycia dachu oraz kominów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy Pl. Kościuszki 13 w Sosnowcu"

pobierz pełną informację SIWZ ...

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. OPIS i Przedmiar 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
  „Malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic farbami emulsyjnymi i olejnymi, malowanie balustrad w budynku przy ul. Struga 56-58-60 w Sosnowcu"

pobierz pełną informację SIWZ ...

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 


1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Przedmiar 
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 "
Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej wraz z przykanalikami, budowę studni kanalizacyjnych, podłączenie odprowadzeń wody deszczowej do nowej instalacji kanalizacyjnej przy Pl. Kościuszki 1 i 3 w Sosnowcu""

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Przedmiar - wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej Pl. Kościuszki 1 i 3.
4. Wykaz robót
5. Wzór umowy

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonanie wiaty śmietnikowej z remontem nawierzchni dla budynków przy ul. Zbaraskiej 1,3 w Sosnowcu"

 

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Specyfikacja robót

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Kompleksowy remont dachu budynku przy Pl. Kościuszki 9 w Sosnowcu”

 

pobierz pełną informację SIWZ ...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Przedmiar 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
  „Malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic farbami emulsyjnymi i olejnymi, malowanie balustrad oraz wymianę drzwi do piwnicy na drzwi techniczne stalowe pełne w budynkach przy Pl. Kościuszki 11, ul. Nowopogońskiej 51-53 oraz przy ul. Struga 38-40-42 w Sosnowcu”

pobierz pełną informację SIWZ ...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Przedmiar -malowanie Pl. Kościuszki 11
6. Przedmiar - malowanie ul. Nowopogońska 51-53
7. Przedmiar malowanie ul. Struga 38-40-42

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
  „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynków wielorodzinnych przy ul. Zaruskiego 5,7,9 w Sosnowcu.”

pobierz pełną informację SIWZ ...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Przedmiar - Sosnowiec Zaruskiego 5 co 
6. Przedmiar - Sosnowiec Zaruskiego 7 co 
7. Przedmiar Sosnowiec Zaruskiego 9 co

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
 Remont pokrycia dachu głównego z kominami i pracami towarzyszącymi, remont pokrycia dachu bocznego z ogniomurami i filarkami, remont pokrycia dachu przybudówki w budynku przy ul. Staszica 11 w Sosnowcu”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Przedmiar - remont dachu bocznego z ogniomurami i filarkami
6. Przedmiar - remont dachu głównego z kominami i pracami towarzyszącymi
7. Przedmiar - remont pokrycia dachu przybudówki

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
 Remont płyt balkonowych wraz z pracami towarzyszącymi, wymiana balustrad balkonowych w budynkach przy ul. Hutniczej 4a w Sosnowcu

 

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Kosztorys inwestorski
6. Kosztorys balkony, ściana szczytowa

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
 Remont płyt balkonowych wraz z pracami towarzyszącymi, wymiana balustrad balkonowych w budynkach przy ul. Hutniczej 4a w Sosnowcu

 

 

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Kosztorys inwestorski
6. Kosztorys balkony, ściana szczytowa

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


  Remont pokrycia dachu oraz kominów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy Pl. Kościuszki 11 w Sosnowcu.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Kosztorys inwestorski
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 Remont pokrycia dachu oraz kominów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Staszica 23 w Sosnowcu.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Wykaz robót 
4. Wzór umowy
5. Kosztorys inwestorski
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
Malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic farbami emulsyjnymi i olejnymi, malowanie balustrad oraz wymianę drzwi do piwnic na drzwi techniczne stalowe pełne w budynkach przy ul. Hutniczej 1, 1a, 1b oraz przy ul. Struga 34, 36, 62 w Sosnowcu"

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. ogłoszenie
2. Formularz_ofertowy
3. Zakres prac malarskich 
4. Wykaz robót w okresie ostatnich 5 lat
5. Wzór umowy

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ...

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ...

 

ogłoszenie o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług
4. Załącznik nr 4 do SIWZ -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5. Załącznik nr 5 do SIWZ -Doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8.Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy
9.Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
11. Załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

INFORMACJA

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ogłoszenie o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług
4. Załącznik nr 4 do SIWZ -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5. Załącznik nr 5 do SIWZ -Doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8.Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy
9.Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
11. Załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

INFORMACJA

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


ogłoszenie o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług
4. Załącznik nr 4 do SIWZ -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5. Załącznik nr 5 do SIWZ -Doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8.Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy
9.Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PFU).
10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
11. Załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

Znak sprawy 7/ZP/2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

INFORMACJA

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ogłoszenie o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług
4. Załącznik nr 4 do SIWZ -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5. Załącznik nr 5 do SIWZ -Doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8.Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy
9.Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PFU).
10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
11. Załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

Znak sprawy 6/ZP/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 


ogłoszenie o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług
4. Załącznik nr 4 do SIWZ -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5. Załącznik nr 5 do SIWZ -Doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8.Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy
9.Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PFU).
10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
11. Załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 


INFORMACJA
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ogłoszenie o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług
4. Załącznik nr 4 do SIWZ -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5. Załącznik nr 5 do SIWZ -Doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8.Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy
9.Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PFU).
10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
11. Załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na:

 

 

Demontaż istniejącego oświetlenia i montaż oświetlenia energooszczędnego wewnętrznego i zewnętrznego typu LED w budynkach zlokalizowanych w Sosnowcu, przy ulicy: Struga 38-42, Struga 44-48, Hutniczej 1, Hutniczej 1 A, Hutniczej 4, Hutniczej 5,  Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, Zbaraskiej 3, Czeladzkiej 21,  Nowopogońskiej 51-53.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz pełną informację ... 


Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.06.2018 r
pobierz pełną informację ... 

ogłoszenie o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 

sprostowanie SIWZ z dn. 07.06.2018 r.

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. Załącznik nr 1 
2. załącznik nr 2
3. załącznik nr 3 
4. załącznik nr 4 
5. załącznik nr 5 
6. załącznik nr 6
7. załącznik nr 7 
8.załącznik nr 8 
9.załącznik nr 9 - audyt ex ante  oświetlenia.
10. załącznik nr 10 
11. załącznik nr 11 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na roboty instalacyjne w budynkach pod nazwą:

 

 „Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych polegająca na demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej instalacji dostosowanej do zmniejszonego zużycia energii cieplnej po termomodernizacji budynków”

 

POIS.01.07.01-00-0085/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

 

znak SPRAWY: 3/zp/2018

 

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

pobierz pełną informację ...

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.05.2018 r. ... pobierz pełną informację ... 
 

ogłoszenie o zamówieniu ...

pobierz pełną informację ....

pobierz pełną informację SIWZ ...

1. Załącznik nr 1 
2. załącznik nr 2
3. załącznik nr 3 
4. załącznik nr 4 
5. załącznik nr 5 
6. załącznik nr 6
7. załącznik nr 7 
8.załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy.
9.załącznik nr 9 do SIWZ  -STWiOR
10. załącznik nr 10 
11. załącznik nr 11 
12. załącznik nr 12 
13.Mościckiego 22 - projekt wykonawczy
14.Mościckiego 22 - przedmiar robót
15.Struga 44-48 - projekt wykonawczy
16.Struga 44-48 - przedmiar robót
17.Struga 50-54 - projekt wykonawczy
18.Struga 50-54 - przedmiar robót

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Sosnowcu

przy ul. Mościckiego 22 należącego do zasobów mieszkaniowych

 Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

pobierz pełną informację ...

 

Ogłoszenie nr 546809-N-2018 z dnia 18.04.2018 r. pobierz pełną informację ...

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

pobierz pełną informację ...

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2018 r. 

 

pobierz pełną informację ...

 

pobierz pełną informację SIWZ ...

 

1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy.

2. załącznik nr 2 do SIWZ spełnienie warunków do przetargu.

3. załącznik nr 3 do SIWZ wykonanie robót budowlanych w ostatnich 5 latach.

4. załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.

5. załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie kierownika budowy.

6. załącznik nr 6 do SIWZ oświadczene o przesłankach wykluczających.

7. załącznik nr 7 do SIWZ grupa kapitałowa.

8.załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy.

9.załącznik nr 9 do SIWZ  ul. Mościckiego 22 - audyt

9A. ul. Mościckiego 22 - projekt budowlany termomodernizacji

9B. ul. Mościckiego 22 - projekt wymiany stolarki okiennej

9C. ul. Mościckiego 22 - przedmiar termomodernizacja

9D. ul. Mościckiego 22 - przedmiar wymiana balustrad balkonowych

9e. ul. Mościckiego 22 - projekt wymiany stolarki okiennej

9f. UL. Mościckiego 22 - projekt wymiANY balustrad

9g. balustrada 220

9h. balustrada 330

9i. balustrada 500

10. załącznik nr 10 do SIWZ opis stanu dotychczasowego

11. załącznik nr 11 do SIWZ opis stanu przewidywanego

12. załącznik nr 12 do SIWZ zestawienie rzeczowych wartości robót

13. załącznik nr 13 do SIWZ oświadczenie dotyczące zastosowania materiałów

14. załącznik nr 14 do SIWZ oświadczenie o zatrudnieniu

15. załącznik nr 15 do SIWZ zobowiązanie

16.załącznik nr 16 do SIWZ decyzja RDOŚ NR WPN.6401.162.2015.MS

17. załącznik nr 17 STWIOR

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na 

 

Termomodernizację budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48,  Hutniczej 1, 4, 5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

pobierz pełną informację ...

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 pobierz pełną informację ...

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2018 r. 

 

pobierz pełną informację ...

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

pobierz pełną informację ...

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

pobierz pełną informację ...

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.03.2018 r

 

pobierz pełną informację ...

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 19.03.2018 r

 

pobierz pełną informację ...

 

ogłoszenie o zamówieniu BZP


pobierz pełną informację ...

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

pobierz pełną informację SIWZ ...

 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ

2. Załącznik nr 2 spełnienie warunków do przetargu do SIWZ

3. Załącznik nr 3 wykonanie robót budowlanych w ostatnich 5 latach do SIWZ

4. Załącznik nr 4 wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia do SIWZ

5. Załącznik nr 5 do oświadczenie kierownika budowy  SIWZ

6. Załącznik nr 6 oświadczene o przesłankach wykluczających do SIWZ

7. Załącznik nr 7 grupa kapitałowa do SIWZ

8. Załącznik nr 8 wzór umowy do SIWZ

9. Załącznik nr 10 opis stanu dotychczasowego do SIWZ

10. Załącznik nr 11 opis stanu przewidywanego do SIWZ

11. Załącznik nr 12 zadanie nr i do SIWZ

12. Załącznik nr 12 zadanie nr ii do SIWZ

13. Załącznik nr 12 zadanie nr iii do SIWZ

14. Załącznik nr 12 zadanie nr iv do SIWZ

15. Załącznik nr 12 zadanie nr v do SIWZ

16. Załącznik nr 13  oświadczenie dotyczące zastosowania materiałów do SIWZ

18. Załącznik nr 14 oświadczenie o zatrudnieniu do SIWZ

19. Załącznik nr 15 zobowiązanie  do SIWZ

20. Załącznik nr 16 decyzja RDOŚ NR WPN.6401.162.2015 do SIWZ

21. ul. Czeladzka 21 - audyt

22. ul. Czeladzka 21 - projekt

23 ul. Czeladzka 21 - przedmiar

24 ul. Hutnicza 1 - audyt

25 ul. Hutnicza 1 - projekt

26 ul. Hutnicza 1 - przedmiar

27 ul. Hutnicza 4 - audyt

28 ul. Hutnicza 4 - projekt

29 ul. Hutnicza 4 - przedmiar

30 ul. Hutnicza 5 - audyt

31 ul. Hutnicza 5 - projekt

32 ul. Hutnicza 5 - przedmiar

32a ul. Hutnicza 5 - przedmiar uzupełniony

33 ul. Lwowska 1-3 - audyt

34 ul. Lwowska 1-3 - projekt

35 ul. Lwowska 1-3 - przedmiar

36 ul. Mościckiego 22 - audyt

37 ul. Mościckiego 22 - projekt wymiany stolarki okiennej

38 ul. Mościckiego 22 - projekt

39 ul. Mościckiego 22 - przedmiar wymiana balustrad balkonowych

40 ul. Mościckiego 22 - przedmiar wymiana stolarki okiennej

41 ul. Mościckiego 22 - przedmiar

42 ul. Reymonta 4 - audyt

43 ul. Reymonta 4 - projekt

44 ul. Reymonta 4 - przedmiar

45 ul. Struga 44-48 - audyt

46 ul. Struga 44-48 - projekt

47 ul. Struga 44-48 - przedmiar

48 ul. Sucha 19 - audyt

49 ul. Sucha 19 - projekt

50 ul. Sucha 19 - przedmiar

51  ul. Zbaraska 1 - audyt

52 ul. Zbaraska 1 - projekt

53 ul. Zbaraska 1 - przedmiar

54 ul. Zbaraska 3 - audyt

55 ul. Zbaraska 3 - projekt

56 ul. Zbaraska 3 - przedmiar

57 Mościckiego 22 - projekt wymiaNy balustrad