05 czerwca 2017

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZA”

    ZWOŁUJE  WALNE ZGROMADZENIE, KTÓRE  ODBĘDZIE SIĘ

W SALI KONFERENCYJNEJ „DOMU PRZYJĘĆ SIELEC”

W DNIU 26 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 1600

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza”.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Zapoznanie się z „Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu”.

5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Komisji Uchwał i Wniosków, wyborczej i Skrutacyjnej,

6. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu.                              

11.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto Spółdzielni za 2016 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć od lipca 2017 r. do czerwca 2018 roku.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej na kadencje 2017 -2020.

14.  przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków rady nadzorczej na kadencje 2017 -2020.

15.  podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

16.  rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez członków spółdzielni.

17. dyskusja i wolne wnioski.

18. zapoznanie z protokołem komisji uchwał i wniosków i jego przyjęcie.

19. zapoznanie z protokołem komisji wyborczej i jego przyjęcie.

20. zapoznanie z protokołem komisji skrutacyjnej i jego przyjecie.

21.  Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, z którymi ma prawo zapoznać się członek Spółdzielni, a także protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone od dnia 12 czerwca 2017 r.   w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu  przy ulicy Staszica 19a.

 

 

 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu

 

                                                                                                                                                                         Z-ca Prezesa Zarządu                                                                Prezes Zarządu

              Anna Skorupa                                                                       Izabela Chełmińska

                                                                                                                                       

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia