05 czerwca 2017

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

 

            Na podstawie § 10 pkt. 2, § 23 ust. 2, 6 i 7 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza” w Sosnowcu zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2017 r.  o godz. 1600 . w sali konferencyjnej „Domu Przyjęć Sielec” w Sosnowcu przy ul. Narutowicza 57 odbędzie się Walne Zgromadzenie, na które uprzejmie Pana/Panią zaprasza.

            W załączeniu przedkładamy „Proponowany Porządek Obrad”, który stanowi integralną część niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 10 pkt. 5 Statutu przysługuje Panu/Pani prawo zaznajomienia się z projektami uchwał i sprawozdaniami będącymi przedmiotem obrad, które będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni poczynając od dnia 12 czerwca do dnia 26 czerwca 2017 r.

            Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać w terminie do 15-tu dni przed dniem zebrania projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, a projekt uchwały zgłoszonej przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej dziesięciu członków Spółdzielni.

            Ponadto każdy z członków ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał w terminie nie później niż do dnia 22 czerwca 2016 r.

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście (§ 25 pkt. 1 Statutu) i przy odbiorze mandatu powinien okazać się dowodem tożsamości.

 

 

 

Z-ca Prezesa Zarządu                                                               Prezes Zarządu

 

       Anna Skorupa                                                                    Izabela Chełmińska

                                                                                                                   

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie 26.06.2017 R.